1 Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia dolore inventore, ipsam optio. Magni repellat officia autem fuga, laboriosam facilis?

2 Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum exercitationem asperiores perspiciatis sapiente ducimus atque dicta labore dolores sequi ut.

3 Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellendus id quas, quia consectetur repellat quis! Minus voluptatibus, dolores iure deserunt.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży firmy New Led
 • Sklep internetowy www.new-led.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Zamówienia są przyjmowane przez strony www.new-led.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia klient otrzymuje e-mail informujący o złożeniu zamówienia.
 • Darmowa wysyłka (przy zakupie powyżej 500 zł) nie łączy się z promocjami i kuponami rabatowymi.
 • Zgodnie z ustawą o ochronnie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 • Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
 • Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
 • Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, a także likwidacji konta użytkownika.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
 • Numer konta banowego:BANK : 79 1140 2004 0000 3102 4728 6036

ZAMÓWIENIA

 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili:
  – wpłynięcia na konto sklepu płatności przelewem,
  – potwierdzeniu w e-malu wysyłki towaru za pobraniem
  – potwierdzenia zamówienia e-mailem w przypadku odbioru osobistego
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 • Jeżeli Sklep nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia bądź telefonicznie.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem , Klient ma możliwość  zadecydowania o:
 • 1) częściowej realizacji zamówienia – realizacja dotyczy wyłącznie towarów dostępnych, Sklep jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • 2) anulowaniu całości zamówienia – Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zwróci całą otrzymaną od  Klienta sumę pieniężną.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT na życzenie klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 695 976 928.
 • Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany dotyczące cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 • Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm), lecz poczytuje się ją w myśl art. 71 kodeksu cywilnego za zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę za produkt niebezpieczny Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. W razie odstąpienie od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta
 • Klient przed odebraniem przesyłki od listonosza powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć pisemnie na adres Sklepu, poprzez przesłanie e-maila na adres biuroled1@gmail.com W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z zamówieniem.
 • Termin na złożenie reklamacji przez Konsumenta wynosi 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych.
 • Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru wraz z opisem usterki, dowodem zakupu, danymi adresowymi na adres: ul. Herberta 14/9, 20-468 Lublin
 • Nie przyjmujemy przesyłek dostarczanych nam “za pobraniem”.
 • Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli konsument z przyczyn wyżej wskazanych nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność sprzedanego towaru z umową jest nieistotna. Klient traci uprawnienia wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności sprzedanego towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Sklep odpowiada za niezgodność towaru sprzedanego w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru.
 • Za uszkodzenia zwracanego towaru, podczas transportu odpowiedzialność ponosi Klient.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający pokrywa koszty dostawy reklamowanego towaru.

REGULACJE PRAWNE

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci new-led.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres ul. Herberta 14/9, 20-468 Lublin. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sklep może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.new-led.pl Do czasu wejścia w życie zmian, obowiązuje regulamin w dotychczasowej treści.

Zapraszmy do

kontaktu